top of page
EmergencyFinancialAssistance_Header.jpg

ASISTANS FINANSYÈ IJANS

FONI BEZWEN DE BAZ POU MOUN KI KI SOU BON LAKAY

Pwogram Asistans Finansye Ijans (EA, Emergency Financial Assistance Program) se yon fason ki rekonèt e ki pwouve pou anpeche sanzabri. Pwogram nou an sèvi moun nan kominote nou an ki gen difikilte pou peye bòdwo sèvis piblik yo, peman lwaye/ipotèk oswa ki bezwen asistans manje. Lè nou ede yo ak bezwen debaz sa yo, nou asire yo ka rete san danje lakay yo.

 

An 2020, nou te bay plis pase 3,081 fanmi ki te bezwen èd finansyè grasa sipò patnè kominotè tankou yo.United Way nan Nòdès Florid.

Pwogram Sèvis Sipò pou Fanmi Veteran

Gras a patenarya nou avèk Changing Homelessness, Katolik Charities Jacksonville kapab bay sèvis sipò pou Veteran ak fanmi Veteran ki gen revni ki ba oswa ki ba anpil, ki sanzabri, ki riske pèdi lojman, oswa ki abite, oswa ki fè tranzisyon nan yon lojman pèmanan.

 

Sèvis yo bay yo enkli:

 • Jesyon Ka

 • Asistans transpò

 • Sèvis Legal

 • Sèvis Konsèy pou Lojman

 • Planifikasyon Finansye Pèsonèl

 • Sèvis Konsèy Travay

 • Asistans pou deplase

 • Asistans Finansye Tanporè

 • Referans bay lòt ajans oswa resous zòn

Opòtinite Lojman pou Moun ki gen SIDA(HOPWA)

Catholic Charities Jacksonville se yon founisè sèvis Opòtinite Lojman pou Moun ki Gen SIDA an patenarya ak Vil Jacksonville atravè Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini. 

 

Ekip nou an ede kliyan ak lojman, asistans ijans pou anpeche sanzabri, ak sèvis sipò pou moun ki gen revni fèb ak fanmi k ap viv ak VIH/SIDA tankou: 

 

 • Jesyon Ka

 • Referans

 • Konsèy Gwoup

 • Sèvis pou moun k ap bay swen

Pou fè tès depistaj pou pwogram sa a, tanpri rele 904-638-2112 oswa 866-367-7783.

Emergency Financial Assistance (NON HOPWA)

Catholic Charities Jacksonville is a provider of and in partnership with the City of Jacksonville through the U.S. Department of Housing and Urban Development. 

 

Our team assists clients with housing, emergency assistance to prevent homelessness, and supportive services for low-income persons and families.

 

Examples of some services available:

 • Case Management

 • Referrals

 • Assistance with utilities

 • Assistance with rent

 • Transitional housing for homeless

CC_JAX_WebElements-03.png

3,081 ENDIVIDI

Resevwaasistans finansye ijanspou lwaye, ipotèk oswa sèvis piblik nan ane ki sot pase a

StoryOfHope-Sarah.jpg

YON ISTWA LESPWA: SARAH

Pou yo te degèpi ak dènyèman ranvwaye, Sara te vini nan Katolik Charities kap chèche yon mirak. Nou te kapab fè li atravè kriz finansye li a epi nou te kreye yon plan estabilite lojman endividyèl pou li pou li pa ta gen enkyete sou bezwen debaz li alavni. 

 

"Mwen te kouche reveye nan mitan lannwit panse ... Ki jan mwen pral fè sa? Ki kote lajan an pral soti? Mwen te vle amelyore kondisyon mwen, epi mwen te jwenn sipò 100%.” 

* Foto chanje pou konfidansyalite

bottom of page