top of page

ASISTANS MANJE 

SATISFE BEZWEN MOUN KI PI BAZ NAN MANJE KI GRANGOU

Katolik Charities Jacksonville sèvi moun tout relijyon ak orijin. Nou ankouraje nenpòt nan vwazen nou yo ki gendwa gen difikilte pou yo vizite gadmanje manje nou an drive-thru ki sitiye nan kanpis Legliz Katolik St. Pius V.

ENFÒMASYON AK ÒRÈ GAGERMAN MANJE

Kanpis Legliz Katolik St Pius V

1470 West 13th Street, Jacksonville, 32209

Mèkredi ak vandredi a 8:30 am

Ekip nou an kòmanse bay tikè a 8:30 am pou jiska 70 kliyan. Envite yo ka retounen chak de semèn, epi ekip nou an kolekte demografik debaz nan chak kay. Yo pèmèt yon sèl tikè pou chak kay, epi ou dwe prezan lè yo rele nimewo w la. Si ou pa prezan, ekip nou an ap ale nan pwochen nimewo a - donk tanpri rete sou ou yon fwa ou resevwa tikè ou a. Pandan jou ferye yo, tanpri tcheke sit entènèt nou an oswa rele nou pou jwenn orè distribisyon manje ajiste.

Manje gadmanje amazon wishlist

Remèt ak tan ou

Sipòte gadmanje manje a monetèman

CC_JAX_WebElements-02.png

680,823 LIV MANJE

Bay yo44,400 mounatravè
pwogram manje nou yo

bottom of page