top of page
Headers_Supporters.jpg

SIPÒ

EDE NOU SELEBRE PATÈ KOMINOTE NOU  

Jenerozite patnè nou yo, donatè ak finansman nou yo se sa ki pèmèt Catholic Charities Jacksonville kontinye travay enpòtan nou nan tout kominote a. Nan non ekip nou an ak tout moun n ap sèvi, nou pwolonje rekonesans nou bay tout moun ki ede nou transfòme lavi yo. Yon mèsi espesyal pou òganizasyon, patnè ak moun sa yo:

PATÈ KOMINOTE

Churches 

Schools

Seniors 

bottom of page