top of page
Ukrainian Flags

An repons a konfli k ap kontinye nan Ikrèn, Kongrè a otorize enskripsyon espesifik popilasyon Ikrenyen ak lòt moun ki pa Ikrenyen nan sèvis ak pwogram ORR ki finanse, tankou Matching Grant (MG). Biwo katolik Jacksonville Office se youn nan sibvansyon ORR pwogram MG.

 

Ki moun ki elijib?

 • Sitwayen oswa sitwayen nan Ikrèn, ak moun ki pa Ukrainian ki dènye abite abityèlman nan Ikrèn;

 • Moun ki jwenn libète pwovizwa Ozetazini ant 24 fevriye 2022, jiska 30 septanm 2023,

 • OSWA mari oswa madanm oswa pitit yon moun ki bay libète pwovizwa pandan peryòd yo bay la.

 • OSWA paran, gadyen legal, oswa moun k ap bay swen prensipal yon moun ki dekri pi wo a ke yo detèmine se yon timoun ki pa akonpaye ki bay libète pwovizwa pandan peryòd yo bay la.

 

Tanpri kontakte nou pou pran yon randevou ak youn nan travayè Katolik Charite yo.

EDE REFIJYE UKRANYEN yo
REZTE NAN KOMINOTE NOU

Envazyon Ikrèn te kreye yon nesesite ijan pou Katolik Charities Jacksonville pou bay èd moun k ap kouri aktivman nan peyi a. Gen plizyè santèn milye Ikrenyen ki te deplase akòz lagè a - epi yo te kite tout bagay dèyè pou fè sa. 

Ekip sèvis refijye nou an ap prepare pou asire chak fanmi refijye Ukrainian gen yon kote ki an sekirite pou viv, mèb, manje ak bagay ki nesesè pou yo viv lè yo rive nan kominote nou an. Nou espere reyentegrasyon plizyè douzèn fanmi Ukrainian nan kominote nou an nan semèn k ap vini yo. 

Catholic Charities ap travay an patenarya ak gouvènman federal la ak Konferans Evèk Katolik Etazini (USCCB), men nou bezwen èd kominote a pou moun ak fanmi sa yo ki te siviv yon chòk inimaginab e ki kontinye ap trete konfli konfli a lakay yo. peyi.

 

Tanpri vin jwenn nou nan lapriyè pou refijye sa yo ak moun k ap ede yo sèvi yo. Gade lapriyè Pap Franswa pou refijye yoisit la.

Kijan Ou Ka Ede

MÈB

Bay mèb ak
atik nan kay la (gade nòt)*

VOLONTE

Ede ekip nou an ak aranjman apatman ak plis ankò

Screen Shot 2022-04-11 at 5.00.13 PM.png

ANPLWAYE

Ede refijye yo jwenn travay

nan kominote nou an

DONATE

Sipòte Pwogram Reyestalasyon Refijye nou an

Achte atik nan kay la pou refijye Ukrainian nan Amazon Wishlist nou an. 

Klike la a

Pou plis kesyon, tanpri rele 904-854‐0675.

Pou kesyon medya yo, tanpri kontakte Cheryl Estevez at ceztevez@ccbjax.org.

Q's

KIJAN REFIJYE RESETMAN TRAVAY

 

Nan Catholic Charities Jacksonville, nou te reyenteze refijye nan kominote nou an pou prèske 40 ane. An reyalite, nou te reyenteze yon estime 1,318 refijye nan 2021. Ekip reyentegrasyon refijye nou an sipòte nouvo ki vini nan kominote nou an lè li bay: 

 • Resepsyon ayewopò

 • Lojman ki an sekirite ak apwopriye

 • Pwovizyon manje adekwat

 • Rad

 • Staples vivan

 • Aksè nan sèvis sante

 • Enskripsyon nan lekòl la

 • Oryantasyon kiltirèl 

 • Sèvis travay 

"Paske mwen te grangou epi ou ban m 'manje, mwen te swaf e ou ban m' bwè, yon etranje epi ou akeyi m'."

Matye 25:35

YON MESAJ LORI WEBER, DIREKTÈ REJIONAL NOU

LoriWeber_Headshot_Web.jpg

Sa gen plizyè milye ane, dapre Levanjil Matye a, Jezi te di disip li yo parabòl ki jan Bondye pral finalman idantifye moun ki jis nan twoupo l la, li di yo: “Mwen te yon etranje e nou te envite m antre.”_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

 

Se nan lespri sa a ke Katolik Charities Jacksonville kounye a dedye a ede refijye vilnerab k ap kouri chape anba vyolans envazyon Ris k ap kontinye nan peyi yo a nan Ikrèn. Travay konplèks ak difisil sa a souvan enplike rekonfòte ak sipòte sivivan frajil ak dezole. Administratè ka yo, fòmatè yo ak devlopè travay yo ede yo aprann angle, jwenn travay, epi fè yon nouvo kay.

Katolik Charities Jacksonville ap travay avèk dilijans pou asire nou pare pou reyentegrasyon anpil refijye Ukrainian ke posib, pi vit posib. 

Nou pral la pou akeyi etranje sa yo ak bra louvri epi ba yo sa yo bezwen pou rekòmanse lavi yo epi vin manm endepandan nan kominote Nòdès Florid nou an. Tanpri konsidere sipòte efò nou yo nan misyon mizèrikòd enpòtan sa a. Nou pa kapab akonpli li san sipò anpil valè nan kominote nou an. 

DÈNYE MIZAJOU

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page